სახელმწიფო და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

სახელმწიფო და CSR

კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებას არა მხოლოდ მრავალფეროვანი დადებითი შედეგები მოაქვს კომპანიებისთვის, არამედ წვლილი შეაქვს ქვეყნების ნაციონალური ამოცანების შესრულებასა და გლობალური პრობლემების გადაჭრაში.

კერძო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოთამაშეა  გლობალიზებულ საბაზრო ეკონომიკაში. კორპორაციული პასუხისმგებლობა და ბიზნესის აქტიური ქმედებები ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებისათვის და   გლობალური პრობლემების გადაჭრისათვის, როგორიცაა გლობალური დათბობა, სიღარიბე და დოვლათის არათანაბარი გადანაწილება, მსოფლიო ჯანდაცვის პრობლემები და სხვა. (იხ. CSR და მდგრადი განვითარება)

ეროვნულ დონეზე კორპორაციულ პასუხისმგებლობას წვლილი შეაქვს სახელმწიფო პოლიტიკების მიზნების შესრულებაში, საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლებასა და ცალკეული სოციალური თუ ეკოლოგიური პრობლემების ეფექტიან მოგვარებაში. გარდა ამისა, აღიარებულია, რომ პასუხისმგებელ ბიზნესს წვლილი შეაქვს ქვეყნის ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში კომპანიათა საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდით, გლობალური მოწოდების ჯაჭვებში კომპანიათა ჩართვით, ეკონომიკის მდგრადობის უზრუნველყოფით და საერთაშრისო ბაზრებზე გასვლით.

ყოველივე ამის გამო, ქვეყანათა მთავრობები აქტიურად უწყობენ ხელს კორპორაციული პასუხისმგებლობის დანერგვას როგორც საერთაშორისო დონეზე, სხვადასხვა საერთაშორისო სამთავრობო უწყებების: მაგ., გაერო, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OECD), და მათ მიერ შემუშავებული სტანდარტების მეშვეობით, ასევე ეროვნულ დონეზე, ეროვნული სტრატეგიებით და სხვადასხვა ინიციატივით.

CSR-ის ხელშეწყობის ინსტრუმენტები სახელმწიფოს მხრიდან

სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებაში გადამწყვეტი როლი, უდავოდ, თავად კომპანიებს ეკისრება, რადგან CSR ბიზნესის ნებაყოფლობითი არჩევანია და მოიაზრებს კომპანიის საქმიანობით მოხდენილი ზეგავლენის მართვას. 

სახელმწიფოს ძირითადი ფუქნცაა შექმნას და განახორციელოს კანონი. კორპორაციული პასუხისმგებლობის, როგორც კომპანიათა თვითრეგულირების მექანიზმის ხელშეწყობა, ვერ ჩაანაცვლებს სახელმწიფოს მხრიდან საბაზისო სოციალური და გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფას კანონმდებლობის გზით.

თუმცაღა, მთავრობებს მნიშვნელოვანი როლი ეკსირებათ კომპანიათა კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტიმულირებაში,  შედეგად კი კომპანიათა ჩართულობა მდგრადი განვითარების ეროვნული პრიორიტეტებისა და სოციალური და გარემოსდაცვითი ამოცანების შესრულებაში ბევრად უფრო მაღალია. 

მთავრობის მიერ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშეწყობის მიზნით გამოყენებული მიდგომები პოლიტიკის ინსტრუმენტების ტრადიციული ტიპოლოგიას ასახავს და შემდეგ ძირითად კატეგორიებად შეიძლება დაჯგუფდეს:

  • რეგულირება

  • ფასილიტაცია

  • პარტნიორობა

  • ოფიციალური მხარდაჭერა

  • ფინანსური და არაფინანსური სტიმულირება

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ხელშეწყობის პოლიტიკის ინსტრუმენტები

CSR-ის ხელშეწყობის საჯარო პოლიტიკები და სამთავრობო ქმედებები - საერთაშორისო გამოცდილება

ევროკომისიის სტრატეგია და ინიციატივები
კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებისთვის

საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით

საქართველოს მთავრობა არ ახორციელებს ერთიან კონსოლიდირებულ სტრატეგიას კორპორაციული პასუხისმგებლობის მხარდაჭერის და ხელშეწყობის მიზნით, თუმცა ცალკეული სახელისუფლებო ინიციატივები და პროგრამები პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება და ხელს უწყობს საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის დანერგვას და განვითარებას.