კორპორაციული პასუხისმგებლობა და მდგრადი განვითარება

მდგრადი განვითარების და კორპორაციული პასუხისმგებლობის  კონცეფციები მჭიდროდაა დაკავშირებული. ხშირად, კორპორაციული მდგრადობა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სინონიმად გამოიყენება

ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობის საბოლოო მიზანი უნდა იყოს მდგრად განვითარებაში წვლილის შეტანა

ISO 26000, სოციალური პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტი

მდგრადი განვითარების ტერმინის ისტორია

ტერმინი „მდგრადობა“ გულისხმობს განგრძობადობას, მუდმივობას, უწყვეტობას, მუდმივ აღდგენას.

ტერმინის შემქმნელად ითვლება მე-18 საუკუნის მაღაროების ინსპექტორი საქსონიაში, ჰანს კარლ ფონ კარლოვიცი, [Hans Carl von Carlowitz] რომელმაც 1713 წელს პირველად იხმარა ეს ტერმინი თავის წიგნში "Sylvicultura Oeconomica” (ტყეების გონივრული მართვის ხელოვნება და ეკონომიკა).

იმ პერიოდში, საქსონია (გერმანია) და ზოგადად, ევროპა ტყეების მწვავე დეფიციტის პრობლემის წინაშე იდგა, რაც სერიოზულ პრობლემას უქმნიდა ვერცხლის მოპოვებისა და მეტალურგიის ინდუსტრიას.

თავის წიგნში ფონ კარლოვიცი საუბრობს ტყეების მდგრად და გონივრულ გამოყენებაზე, ანუ ტყის გეგმიურ გაჩეხვაზე, როდესაც გაჩეხვის ტემპი ტყის აღდგენის შესაბამისია, რის შედეგადაც ტყე უწყვეტად განახლდება და ნარჩუნდება.

მე-18 და მე-19 საუკუნეების გერმანული მეტყევეობა სწორედ მდგრადობის კონცეფციას ეფუძნება და ავითარებს.

მდგრადი განვითარების კონცეფციის თანამედროვე გააზრება

დღესდღეობით მდგრადი განვითარება ბევრად უფრო ფართო და კომპლექსური ცნებაა და მრავალ საკითხს და თემას მოიცავს.

მდგრადი განვითარების კონცეფციის დეფინიცია დღევანდელი გაგებით  1987 წელს ჩამოყალიბდა  გარემოსა და განვითარების მსოფლიო კომისიის (World Commission on Environment and Development) ანგარიშში „ჩვენი ერთიანი მომავალი“ (Our Common Future), რომელიც ცნობილია აგრეთვე “ Brundtland Report ”-ის სახელით, კომისიის თავმჯდომარის, ქ-ნ Gro Harlem Brundtland-ის სახელის მიხედვით. კომისიის განმარტებით, მდგრადობა არ მოიცავს მხოლოდ ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას, არამედ აგრეთვე ღარიბების საჭიროებათა დაკმაყოფილებას და იმის გაცნობიერებას, რომ დედამიწის ფიზიკური რესურსები შეზღუდულია და ამოწურვადი. ის ეფუძნება სამყაროს, როგორც ერთიანი სისტემის აღქმას, რომელშიც ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია. ეს დეფინიცია, რომელიც საერთაშორისოდ არის აღიარებული, ასე ჟღერს:

მდგრადი განვითარების მიზანია დააკმაყოფილოს დღევანდელობის მოთხოვნები იმგვარად, რომ მომავალმა თაობებმაც შეძლონ საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილება

World Commission on Environment and Development. Our Common Future, 1987, გვ. 41).    

მდგრად განვითარებას აქვს სამი ძირითადი განზომილება - ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური, რომელთა ერთობლიობაც ქმნის მდგრად განვითარებას და რომლებიც ურთიერთდამოკიდებულია (მაგალითად, სიღარიბის აღმოფხვრისათვის საჭიროა სოციალური სამართლიანობის ხელშეწყობა და ეკონომიკური განვითარება, ასევე, გარემოს დაცვა).

მრავალრიცხოვანმა საერთაშორისო ფორუმებმა, რომლებიც 1987 წლის შემდეგ ჩატარდა, არაერთხელ,  ხელახლა დაამტკიცეს და გაამყარეს მდგრადი განვითარების კონცეფციის მნიშვნელობა.

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და მდგრადი განვითარება

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მჭიდროდ უკავშირდება მდგრადი განვითარების კონცეფციას.

ყოველი ორგანიზაცია - დიდი მულტინაციონალური კომპანია, თუ მცირე ბიზნესი, სამთავრობო უწყება, თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია - ზეგავლენას ახდენს ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოზე მის გარშემო. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ორგანიზაცია  ითვალისწინებდეს არა მხოლოდ თავის უშუალო მიზნებს, არამედ  იმასაც, თუ როგორ ზეგავლენას მოახდენს მისი საქმიანობა ბუნებრივ გარემოსა და სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემებზე.

რადგან მდგრადი განვითარება მოიცავს მთელი კაცობრიობის მიერ აღიარებულ და გაზიარებულ ეკონომიკურ,  სოციალურ და გარემოსდაცვით მიზნებს, მისი კონცეფცია ასახავს საზოგადოების  მოლოდინს და მოთხოვნას, რომელიც პასუხისმგებელმა კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ. შესაბამისად, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საბოლოო მიზანი მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა და მისი მიზნების შესრულებაში წვლილის შეტანაა.

თანამედროვე ‘ბრტყელ’ გლობალიზებულ სამყაროში გლობალური მოწოდების ჯაჭვებით, ძალთა თანაფარდობა მულტინაციონალურ კომპანიებსა და ცალკეულ ქვეყნებს შორის, რომლებშიც ისინი საქმიანობენ, სულ უფრო მეტად იხრება კომპანიათა სასარგებლოდ.… ეს კომპანიები ფლობენ უფრო მეტ ძალაუფლებას, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ინსტიტუცია პლანეტაზე, არა მხოლოდ დოვლათის შესაქმნელად, არამედ ღირებულებათა და იდეათა გადასაცემადაც.

თომას ლ. ფრიდმანი, ‘სამყარო ბრტყელია’, 2005.

მდგრადი განვითარების მიზნები: MDGs & SDGs

ათასწლეულის განვითარების მიზნები

2000 წელს გაეროს ათასწლეულის სამიტზე  შეკრებილმა სახელმწიფოთა ლიდერებმა მიიღეს ე.წ. „ათასწლეულის დეკლარაცია“ და 2015 წლისთვის დასახეს 8 გლობალური მიზანი, რომლებიც „ათასწლეულის განვითარების მიზნების“ (MDGs)  სახელით გახდა ცნობილი. აღნიშნული რვა მიზანი მოიცავდა მრავალფეროვან საკითხებს უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრიდან დაავადებებთან ბრძოლისა და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის (მაგ.აივ/შიდსთან ბრძოლა, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება და დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება), აგრეთვე, ეკოლოგიური მდგრადობის, განათლების უზრუნველყოფისა და გენდერული თანასწორობის ჩათვლით.  


მდგრადი განვითარების მიზნები

2015 წელს, ათასწლეულის განვითარების მიზნებისთვის დასახული თხუთმეტწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ,  გაერომ შეიმუშავა კიდევ უფრო ამბიციური და მასშტაბური მიზნები შემდეგი 15 წლისათვის - „მდგრადი განვითარების მიზნები“ (SDGs), რომლებიც ასევე „გლობალური მიზნების“ სახელით არის ცნობილი. 193 ქვეყნის ლიდერებმა გაეროს სამიტზე, ნიუ-იორკში, 2015 წლის სექტემბერში, ერთხმად მიიღეს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი 2030-სათვის (2030 Agenda for Sustainable Development), რომელიც განსაზღვრავს 17 გლობალურ მიზანს, რომელთა ძირითადი ფოკუსია - „ადამიანები, პლანეტა და კეთილდღეობა“.

მდგრადი განვითარების 17 მიზანი, 169 ამოცანითა და შედეგების შეფასების 232 ინდიკატორით მოიცავს მდგრადი განვითარების სამივე განზომილებას - სოციალურ, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით განზომილებებს.

აღნიშნული მიზნები ქვეყნებსა და ცალკეულ ორგანიზაციებს სთავაზობს  საყოველთაოდ აღიარებულ სტრატეგიას 2030 წლისთვის,  მსოფლიოს ყველაზე მწვავე პრობლემებთან გასამკლავებლად და შეეხება სიღარიბის აღმოფხვრას, მშვიდობისა და თანასწორობის დამკვიდრებას, გარემოს დაცვასა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფას.

icon

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) და ბიზნესის როლი

ბიზნესის როლი გადამწყვეტია მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევა შეუძლებელია ყველა სექტორის, მათ შორის კერძო სექტორის ჩართულობის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური მიზნების განხორციელებაში მთავარი პასუხისმგებლობა ქვეყანათა მთავრობებს ეკისრება, ბიზნესის  როლი გადამწყვეტია მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში, რადგან ის გააზრებულია როგორც:

რატომ უნდა ჩაერთოს ბიზნესი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში?

რამდენადაც SDG მიზნებს სჭირდება ბიზნესის ჩართულობა, იმდენადვე თავად ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი და სარგებლის მომტანია მდგრადი განვითარების მიზნების გათვალისწინება და მათ განხორციელებაში წვლილის შეტანა.

„ბიზნესისა და მდგრადი განვითარების კომისიის“ (The Business & Sustainable Development Commission) კვლევის თანახმად, 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულება ბიზნესისთვის წელიწადში 12 ტრილიონი დოლარის ოდენობის საბაზრო შესაძლებლობებს გააჩენს.

 მდგრადი განვითარების მსოფლიო ბიზნეს საბჭო (WBCSD) კომპანიათა მოტივაციას SDG მიზნების მხარდაჭერაში 4 ძირითად პუნქტად აყალიბებს:

image

უმოქმედობა სარისკოა და საბოლოოდ ძვირი დაჯდება

დაინტერესებული მხარეები - თანამშრომლები, მომხმარებლები, ინვესტორები, სულ უფრო მეტად ითხოვენ კომპანიებისგან მდგრადი განვითარების მიზნებში წვლილის შეტანას

image

SDG მიზნებთან დაკავშირებულ შესაძლებლობათა გამოყენება

სულ უფრო მზარდია საბაზრო სტიმულების რაოდენობა კომპანიებისთვის, რომლებიც მდგრადი განვითარების მიზნებს ითვალისწინებენ

image

თანამშრომლობის საჭიროება

არც ერთ სექტორს ან ორგანიზაციას დამოუკიდებლად არ შესწევს ძალა „გლობალური მიზნების“ განსახორციელებლად

image

მართვასა და სტრატეგიაში SDG მიზნების ინტეგრაციის საჭიროება

ინფორმირებულობა = უკეთეს გადაწყვეტილებებს

* იხ. The CEO Guide to the SDGs. the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), გვ. 11

 კომპანიები, რომლებიც აცნობიერებენ მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს და ეფექტურად ახდენენ მათ ინტეგრაციას საკუთარ ბიზნესსტრატეგიებში, რეალურ საკონკურენციო უპირატესობას ფლობენ და გრძელვადიან პერსპექტივაში აუმჯობესებენ საკუთარ ფინანსურ შედეგებს. გლობალურ მიზნებთან მიმართებით ბიზნესის, როგორც ლიდერის, როლი მრავალი საერთაშორისო განხილვის საგანია.

მდგრადი განვითარების მიზნები გახდა ერთგვარი ვექტორი კომპანიებისთვის, თუ როგორ უნდა დაგეგმონ თავიანთი CSR სტრატეგიები, რომ უპასუხონ საზოგადოების მოლოდინებს.

კომპანიების მიერ SDG-ის ინტეგრირება - ინსტრუმენტები და რესურსები

შექმნილია არაერთი პუბლიკაცია, სახელმძღვანელო და კვლევა იმის თაობაზე, თუ რატომ და როგორ უნდა შეიტანონ კომპანიებმა წვლილი მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში; ამავე მიზნით, შექმნილია საინფორმაციო ონლაინ პლატფორმები და რესურსგვერდები.

ქვემოთ მოტანილია მცირე ჩამონათვალი იმ ძირითადი პლატფორმებისა და ვებგვერდებისა, რომლებიც კომპანიებს დაეხმარება ეფექტურად მოახდინონ მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრაცია საკუთარი კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიებში:

SDG Compass - მდგრადი განვითარების მიზნების კომპასი

SDG Compass - მდგრადი განვითარების მიზნების კომპასი 

ონლაინ ინსტრუმენტი კომპანიებისათვის, რომელიც ერთობლივადაა შექმნილი ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (GRI), გაეროს გლობალური შეთანხმების (UN Global Compact) და მდგრადი განვითარების მსოფლიო ბიზნეს საბჭოს მიერ (WBCSD). ვებგვერდის მიზანია კომპანიებს მიაწოდოს მითითებები და ინსტრუქციები იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინონ საკუთარი სტრატეგიების და პროგრამების ჰარმონიზაცია მდგრადი განვითარების მიზნებთან და წვლილი შეიტანონ ამ მიზნების განხორციელებაში.

ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია სახელმძღვანელო ბიზნესისთვის: SDG Compass: The guide for business action on the SDGs 

ვებგვერდი, ასევე, გვთავაზობს მრავალ სასარგებლო და მოქნილ ინსტრუმენტს, მაგ.:

 • მდგრადი განვითარების მიზნების განმარტებას, სადაც თითოეული მიზნისათვის წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:
  • როგორია ბიზნესის როლი აღნიშნული მიზნის შესრულებაში;
  • ბიზნესისთვის რელევანტური თემები და საკითხები, რომლებიც ამ მიზანს უკავშირდება;
  • კომპანიის შესაძლო ქმედებების/ინიციატივების ჩამონათვალი აღნიშნულ მიზანთან მიმართებით;
  • ამ მიზანთან დაკავშირებული ინდიკატორები, ამოცანები და მათი შესრულების ინსტრუმენტები.
 • SDG ინდიკატორების დირექტორიას საძიებო სისტემით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვიძიოთ ინდიკატორები თითოეული მიზნისა და ამოცანისათვის.
 • ასევე, SDG მიზნებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინსტრუმენტების დირექტორიას შესაბამისი საძიებო სისტემით, რომელიც შესაძლებელს ხდის ამ ინსტრუმენტების დაჯგუფებას და ძიებას მიზნების, თემების, თავად ინსტრუმენტების ტიპოლოგიის და მათი ავტორების მიხედვით.

 

ეწვიეთ ვებგვერდს

კომპანიების მიერ SDG-ის ინტეგრირება - ინსტრუმენტები და რესურსები

შექმნილია არაერთი პუბლიკაცია, სახელმძღვანელო და კვლევა იმის თაობაზე, თუ რატომ და როგორ უნდა შეიტანონ კომპანიებმა წვლილი მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში; ამავე მიზნით, შექმნილია საინფორმაციო ონლაინ პლატფორმები და რესურსგვერდები.

ქვემოთ მოტანილია მცირე ჩამონათვალი იმ ძირითადი პლატფორმებისა და ვებგვერდებისა, რომლებიც კომპანიებს დაეხმარება ეფექტურად მოახდინონ მდგრადი განვითარების მიზნების ინტეგრაცია საკუთარი კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიებში:

image

SDG Compass - მდგრადი განვითარების მიზნების კომპასი

image

SDG Knowledge Hub

image

UN Knowledge Platform on SDGs

image

SDG Industry Matrix

image

მდგრადი განვითარების მსოფლიო ბიზნეს საბჭოს (WBCSD) SDG ბიზნეს ჰაბი (SDG Business Hub)

image

გაეროს გლობალური შეთანხმების საინფორმაციო პლატფორმა

image

გაეროს გლობალური შეთანხმების (UNGC) და ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (GRI) ერთობლივი პლატფორმა

icon

SDG Compass - მდგრადი განვითარების მიზნების კომპასი 

ონლაინ ინსტრუმენტი კომპანიებისათვის, რომელიც ერთობლივადაა შექმნილი ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (GRI), გაეროს გლობალური შეთანხმების (UN Global Compact) და მდგრადი განვითარების მსოფლიო ბიზნეს საბჭოს მიერ (WBCSD). ვებგვერდის მიზანია კომპანიებს მიაწოდოს მითითებები და ინსტრუქციები იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახდინონ საკუთარი სტრატეგიების და პროგრამების ჰარმონიზაცია მდგრადი განვითარების მიზნებთან და წვლილი შეიტანონ ამ მიზნების განხორციელებაში.

ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია სახელმძღვანელო ბიზნესისთვის: SDG Compass: The guide for business action on the SDGs 

ვებგვერდი, ასევე, გვთავაზობს მრავალ სასარგებლო და მოქნილ ინსტრუმენტს, მაგ.:

 • მდგრადი განვითარების მიზნების განმარტებას, სადაც თითოეული მიზნისათვის წარმოდგენილია ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:
  • როგორია ბიზნესის როლი აღნიშნული მიზნის შესრულებაში;
  • ბიზნესისთვის რელევანტური თემები და საკითხები, რომლებიც ამ მიზანს უკავშირდება;
  • კომპანიის შესაძლო ქმედებების/ინიციატივების ჩამონათვალი აღნიშნულ მიზანთან მიმართებით;
  • ამ მიზანთან დაკავშირებული ინდიკატორები, ამოცანები და მათი შესრულების ინსტრუმენტები.
 • SDG ინდიკატორების დირექტორიას საძიებო სისტემით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვიძიოთ ინდიკატორები თითოეული მიზნისა და ამოცანისათვის.
 • ასევე, SDG მიზნებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინსტრუმენტების დირექტორიას შესაბამისი საძიებო სისტემით, რომელიც შესაძლებელს ხდის ამ ინსტრუმენტების დაჯგუფებას და ძიებას მიზნების, თემების, თავად ინსტრუმენტების ტიპოლოგიის და მათი ავტორების მიხედვით.

 

ეწვიეთ ვებგვერდს

icon

SDG Knowledge Hub - მდგრადი განვითარების მიზნების საინფორმაციო რესურს პორტალი

 მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ შექმნილი SDG Knowledge Hub (მდგრადი განვითარების მიზნების საინფორმაციო რესურს პორტალი), რომელზეც თავმოყრილია უზარმაზარი ინფორმაცია მდგრადი განვითარების საკითხებთან და SDG მიზნების განხორციელებასთან დაკავშირებით:

 • სიახლეები,
 • ღონისძიებები,
 • პუბლიკაციები,
 • ანგარიშები და კვლევები,
 • მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებული პოლიტიკების მიმოხილვა,
 • პროექტების შესახებ ინფორმაცია და ა. შ.

ვებგვერდს აქვს  მოსახერხებელი საძიებო სისტემა - წარმოდგენილი ინფორმაციის დაჯგუფება და მოძიება შესაძლებელია მდგრადი განვითარების ცალკეული მიზნების მიხედვით, ცალკეული თემებისა და საკითხების მიხედვით (მაგ.: ბიომრავალფეროვნება, გენდერი, სიღარიბე და ა. შ.), რეგიონების მიხედვით, განმახორციელებელი უწყების/სექტორის მიხედვით (მაგ.: ეროვნული მთავრობები, საერთაშორისო ინსტიტუტები, გაეროს პროგრამები და უწყებები, დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფები, მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები და ა. შ.).

 

  ეწვიეთ ვებგვერდს

icon

UN Knowledge platform on SDGs - გაეროს ცოდნის პლატფორმა მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ

გაეროს ცოდნის პლატფორმა მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ მოიცავს მრავალფეროვან ინფორმაციას:

ამავე პლატფორმაზე განთავსებულია  SDG-ს განხორციელების საუკეთესო მაგალითების შემცველი უნიკალური მონაცემთა ბაზა (SDG good practices database), რომელიც მოიცავს 5000-ზე მეტ მაგალითს, მათი დაჯგუფება და ძებნა შესაძლებელია როგორც ცალკეული მიზნების მიხედვით, ისე ქვეყნების და რეგიონების მიხედვით. 

ეწვიეთ ვებგვერდს

icon

SDG Industry matrix - მდგრადი განვითარების მიზნების ექვსი სექტორული სახელმძღვანელოები

გაეროს გლობალურმა შეთანხმებამ და KPMG-მ ერთობლივად შეიმუშავეს მდგრადი განვითარების მიზნების ექვსი სექტორული სახელმძღვანელო - SDG Industry matrix - შემდეგი სექტორებისათვის:

 • ფინანსური სერვისები;
 • საკვები, სასმელი და საყოფაცხოვრებო საქონელი;
 • ჯანდაცვა; 
 • მრეწველობა;
 • ტრანსპორტი;
 • ბუნებრივი რესურსები, ენერგეტიკა და ქიმიკატები.

 თითოეული სექტორისთვის შემუშავებულ სახელმძღვანელოში განხილულია, როგორ შეიძლება აღნიშნული სექტორის კომპანიამ წვლილი შეიტანოს თითოეული მიზნის შესრულებაში და მოტანილია საუკეთესო მაგალითები, აღწერილია შესაძლო ინიციატივები და პროგრამები.

 

იხილეთ სახელმძღვანელოები

icon

SDG Business Hub - მდგრადი განვითარების მსოფლიო ბიზნეს საბჭოს (WBCSD) SDG ბიზნეს ჰაბი

საინტერესო და ღირებული პლატფორმა, მრავალრიცხოვანი ინფორმაციითა და რესურსებით, ფოკუსირებულია ბიზნესისთვის აქტუალურ ასპექტებზე SDG მიზნებთან დაკავშირებით. პლატფორმის მიზანია დაეხმაროს ბიზნესს და მიაწოდოს საჭირო რესურსები და ინფორმაცია მდგრადი განვითარების მიზნების გასაგებად  და საკუთარ პოლიტიკებსა და საქმიანობაში ამ მიზნების გასათვალისწინებლად.

პლატფორმა მოიცავს ბიზნესისთვის რელევანტურ მრავალრიცხოვან რესურსს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ

და მრავალ სხვა სასარგებლო ინფორმაციას.

 

ეწვიეთ ვებგვერდს

icon

გაეროს გლობალური შეთანხმების საინფორმაციო პლატფორმა The SDGs Explained for Business 

აღნიშნული პლატფორმა წარმოადგენს გაეროს გლობალური შეთანხმების ვებგვერდის სექციას, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინიციატივების და რესურსების ჩამონათვალი თითოეული მიზნისათვის, აგრეთვე - სასარგებლო ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა დაუჭიროს ბიზნესმა მხარი თითოეულ მიზანს, რა ტიპის ინიციატივები და პროგრამები შეიძლება განახორციელოს.

 

ეწვიეთ ვებგვერდს

icon

გაეროს გლობალური შეთანხმების (UNGC) და ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (GRI) ერთობლივი პლატფორმა ‘Business Reporting on the SDGs’ – an Action Platform

„ბიზნესის ანგარიშგება გლობალური მიზნების შესახებ“ არის პასუხისმგებელი ბიზნესის ხელშემწყობი  ორი უმსხვილესი ინიციატივის - ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის (Global Reporting Initiative/GRI) და გაეროს გლობალური შეთანხმების (UNGlobal Compact) თანამშრომლობით შექმნილი პლატფორმა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს გლობალური მიზნების შესახებ კორპორაციულ ანგარიშგებას. ეს ინიციატივა ჩაფიქრებულია როგორც GRI მდგრადი განვითარების ანგარიშგების ფორმატისა და გლობალური შეთანხმების ანგარიშგების ფორმატის (CoP) შემავსებელი, რომელიც ხელს შეუწყობს გლობალური მიზნების განხორციელებაში კომპანიების შეტანილი წვლილის შეფასებას და ამის შესახებ ანგარიშგებას.

პლატფორმის ფარგლებში შექმნილია სამი სახელმძღვანელო SDG-ის შესახებ ანგარიშგების გამარტივებისთვის:

 • მიზნების და ამოცანების ანალიზი (Analysis of the Goals and Targets) -  სახელმძღვანელო, რომლის მიზანია დაეხმაროს კომპანიებს გააცნობიერონ, როგორ ახდენენ ისინი ზეგავლენას გლობალურ მიზნებზე და როგორ უნდა წარმოადგინონ ამის შესახებ ანგარიში. სახელმძღვანელო შეიცავს ინდიკატორების ჩამონათვალს, რომლებიც კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ გლობალურ მიზნებზე ანგარიშგებისათვის, ასევე, შესაძლო ქმედებების და ინიციატივების აღწერას, რომელთა მეშვეობით კომპანიამ შეიძლება წვლილი შეიტანოს გლობალური მიზნების განხორციელებაში. 
 • გლობალური მიზნების ინტეგრირება კორპორაციულ ანგარიშგებაში - პრაქტიკული სახელმძღვანელო (Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide):  გამოცემაში აღწერილია სამეტაპიანი პროცესი, თუ როგორ შეიძლება SDG მიზნების ინტეგრირება საკუთარ ბიზნეს საქმიანობასა და ანგარიშგების პროცესში.
 • გამოცემა „ფოკუსში: გლობალურ მიზნებზე ანგარიშგება - ინვესტორთა საჭიროებების საპასუხოდ“ (In Focus: Addressing Investor Needs in Business Reporting on the SDGs ) - შეიცავს დამატებით რეკომენდაციებს, როგორ უნდა იყოს წარმოდგენილი მონაცემები კორპორაციულ ანგარიშში გლობალური  მიზნების სხვადასხვა ასპექტებზე, რომ უპასუხოს ინვესტორთა კონკრეტულ ინფორმაციულ საჭიროებებს (და შესაბამისად, ხელი შეუწყოს მდგრად ინვესტიციებს). 

 

ეწვიეთ ვებგვერდს

 

ვიდეო