კვლევები და პუბლიკაციები საქართველოში

გაფილტვრა

თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (დამოკიდებულება და არსებული გამოცდილება), “საქართველოს  სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ (CSRDG), თბილისი, 2007

იხილეთ პუბლიკაცია

საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებისა და მოლოდინის კვლევა, გაეროს „გლობალური შეთანხმება“, “საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ (CSRDG), თბილისი. 2007

იხილეთ პუბლიკაცია

GRI მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სახელმძღვანელო, მითითებები და ინდიკატორთა პროტოკოლები, ვერსია 3.0. ქართული თარგმანი მომზადებულია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ (CSRDG) მიერ, თბილისი, 2007

იხილეთ პუბლიკაცია

ურთიერთკავშირის დამყარება: „ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის“ სახელმძღვანელო მითითებები და გაეროს „გლობალური შეთანხმების“ ანგარიში მიღწეული შედეგების შესახებ (ქართული ვერსია მომზადებულია „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ (CSRDG) მიერ), თბილისი, 2007

იხილეთ პუბლიკაცია

საჯარო-კერძო პარტნიორობის სახელმძღვანელო, აზიის განვითარების ბანკი (ADB), 2008

იხილეთ პუბლიკაცია

ხოფერია ლელა, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2012

იხილეთ პუბლიკაცია

ხოფერია ლელა, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი (ანალიტიკური მიმოხილვა და რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას), თბილისი, 2012

იხილეთ პუბლიკაცია

გიგაური იზა, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საფუძვლები, თბილისი, 2013

იხილეთ პუბლიკაცია

თაკალანძე ლარისა, ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა საერთაშორისო ბიზნესში, 2016, თბილისი

იხილეთ პუბლიკაცია

Responsible Business Conduct in Georgia, OECD, 2016

იხილეთ პუბლიკაცია

ეროვნული საბაზისო კვლევა ბიზნესი და ადამიანის უფლებების შესახებ, საქართველო, 2017

იხილეთ პუბლიკაცია

ხოფერია ლელა,  ჩხეიძე ელენე, CSR სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო კომპანიებისათვის, თბილისი, 2018

იხილეთ პუბლიკაცია

ხიზანიშვილი ვასილ, ბიზნესის ეთიკა, გვ. 142-196, თბილისი, 2018

იხილეთ პუბლიკაცია

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნესკომპანიების მიმართ. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, თბილისი, 2018

იხილეთ პუბლიკაცია

ბიზნესკომპანიები საქართველოში: დამოკიდებულება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა, თბილისი, 2018

იხილეთ პუბლიკაცია

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევა, თბილისი, 2019

იხილეთ პუბლიკაცია

კორპორაციული პასუხისმგებლობა და მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი საქართველოში, თვისებრივი კვლევის ანგარიში, თბილისი, 2019

იხილეთ პუბლიკაცია

სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის (თავი 4, გვ.88-109), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, თბილისი, 2020

იხილეთ პუბლიკაცია

Private Sector Contribution to Georgia’s 2020 Voluntary National Review on Sustainable Development Goals, Global Compact Network Georgia, 2020

იხილეთ პუბლიკაცია

ბერიძე ლია, ბიზნესურთიერთობების სრულყოფის, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების პრობლემები და მათი პასუხისმგებლობის ამაღლების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში, ნაშრომი შესრულებულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012

იხილეთ პუბლიკაცია