კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ძირითადი საკითხები

გამჭვირვალობა და ანგარიშგება

გამჭვირვალობა და ანგარიშგება

გამჭვირვალობა და ანგარიშგება როგორც CSR-ის კომპონენტები

გამჭვირვალობა და ანგარიშგება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის არსებითი კომპონენტებია.

გამჭვირვალობის პრინციპი არ მოითხოვს კომპანიისაგან ისეთი ინფორმაციის გახსნას, რომელმაც შეიძლება შელახოს მისი ფინანსური და კომერციული ინტერესები ან დაარღვიოს პირად მონაცემთა ხელშეუხებლობა.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის კონტექსტში გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება გულისხმობს კომპანიის მიერ ინფორმაციის გახსნას საკუთარი საქმიანობის და გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებასა და ბუნებრივ გარემოზე, იმ ქმედებების შესახებ, რომლებსაც კომპანია ახორციელებს საკუთარი უარყოფითი ზეგავლენების შესამცირებლად, განხორციელებული CSR პროექტებისა და მიღწეული შედეგების, ასევე დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის შესახებ. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის და დაინტერესებული მარებისათვის დროულად და სრულად.

დაინტერესებული მხარეებისათვის ინფორმაციის წარდგენა და ანგარიშის ჩაბარება კომპანიას სხვადასხვა გზით შეუძლია  - შეხვედრების, ვებგვერდის, წერილების და პრესკონფერენციების მეშვეობით.

თუმცა გამჭვირვალობისა და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტს წარმოადგენს მდგრადი განვითარების ანგარიში /CSR-ის ანგარიში.

მდგრადი განვითარების ანგარიში

“მდგრადი განვითარების ანგარიში“ არის დოკუმენტი, რომელიც საჯაროდ აცნობს ორგანიზაციის შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებს, თუ რა დადებით ან უარყოფით ზეგავლენას ახდენს კომპანიის საქმიანობა მდგრადი განვითარების ცნებასთან დაკავშირებულ სამ სფეროზე – ეკონომიკურ, გარემოსდაცვით და სოციალურ სფეროებზე, შესაბამისად, რა წვლილი შეაქვს ორგანიზაციას მდგრად განვითარებაში. მასში აგრეთვე წარმოდგენილია ინფორმაცია ორგანიზაციის ღირებულებების, ეთიკური პრინციპების და მართვის სტრუქტურის, დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის, პასუხისმგებელი ბიზნესსაქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებული სტრატეგიისა და პოლიტიკის, განხორციელებული პროგრამების და მიღწეული შედეგების შესახებ.

ტერმინი ,,მდგრადი განვითარების ანგარიში“ (Sustainability report) არის სინონიმი სხვა მსგავსი ტერმინებისა, რომლებიც იხმარება არაფინანსური ანგარიშის აღსანიშნად, როგორიცაა:  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR-ის) ანგარიში,  სოციალური და გარემოსდაცვითი ანგარიში, ESG ანგარიში და სხვ. ყველა ეს ტერმინი, არსებითად, აღნიშნავს ანგარიშგებას კომპანიის საქმიანობის  ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური ასპექტების, სოციალურად პასუხისმგებელ საქმიანობათა და პროგრამათა შესახებ.

სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტი (როგორიცაა GRI, ISO 26000, AA1000 და სხვ.) განსაზღვრავს, თუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ანგარიში. ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა იყოს:

 • სრული, ანუ სრულად მოიცავდეს კომპანიის საქმიანობის ყველა ასპექტს
 • ნათლად და გასაგებად წარმოდგენილი
 • არსებითი, ანუ შეეხებოდეს იმ საკითხებს, რომლებიც ყველაზე უფრო აქტუალურია ორგანიზაციის დაინტერესებული მხარეებისათვის და რომლებიც ორგანიზაციის ყველაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენებს ასახავს
 • ზუსტი, სანდო, ფაქტებზე დაფუძნებული
 • დაბალანსებული, ანუ თანაბრად ასახავდეს კომპანიის საქმიანობისა და ზეგავლენების დადებით და უარყოფით მხარეებს
 • დროული, ანუ შეეხებოდეს ბოლო დროის და არა წარსულ საქმიანობებსა და ზეგავლენებს
 • ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მხარეებისათვის

არაფინანსური ანგარიშგების განვითარება და თანამედროვე ტენდენციები

მდგრადი განვითარების ანგარიშგების პრაქტიკა დღევანდელი გაგებით გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა, თუმცა კორპორაციული ანგარიშგება გარემოსდაცვით საკითხებზე, ასევე სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ, როგორც ტრადიციული წლიური ანგარიშის დანამატი, 1970-იანი წლებიდან დასტურდება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში. 

უფრო კომპლექსური და ყოვლისმომცველი მდგრადი განვითარების ანგარიშების გამოქვეყნება კომპანიებმა წინა საუკუნის მიწურულიდან დაიწყეს. 

დღეისათვის მდგრადი განვითარების ანგარიშგება/ CSR ანგარიშგება  ფართოდ გავრცელებული და დამკვიდრებული პრაქტიკაა. დაინტერესებულ მხარეთა მოთხოვნის საპასუხოდ, სულ უფრო მეტი კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით, სხვადასხვა ქვეყნიდან და სხვადასხვა სექტორიდან, ყოველწლიურად აქვეყნებს ამგვარ ანგარიშს.

2020 წლის კვლევის მიხედვით მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიების 96%, ხოლო მსხვილ და საშუალო კომპანიათა  80%  გლობალურად აქვეყნებს  მდგრადი განვითარების ანგარიშებს

The Time Has Come - The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020

პასუხისმგებელი /მდგრადი ინვესტირების  (SRI/Sustainable investment) ტრენდის ზრდასთან ერთად, მდგრადი განვითარების ანგარიშგება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება, რადგანაც საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებისას ინვესტორები ფინანსურ მაჩვენებლებთან ერთად  სულ უფრო მეტად ითვალისწინებენ ESG ფაქტორებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომია მდგრადი განვითარების ანგარიშებში.

ბევრ საფონდო ბირჟას აქვს სავალდებულო მოთხოვნა, რომ დარეგისტრირებულმა კომპანიებმა გახსნან საკუთარი საქმიანობის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტების შესახებ ინფორმაცია (მაგ. ლონდონის, პარიზის, იოჰანესბურგის და სხვა საფონდო ბირჟებს).

მდგრადი განვითარების ანგარიშგება, როგორც წესი, პასუხისმგებელი კომპანიის ნებაყოფლობით არჩევანს წარმოადგენს, რომელიც პასუხობს, ზოგადად, საზოგადოების და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მოლოდინებს და მოთხოვნებს კომპანიის ანგარიშვალდებულების თაობაზე. თუმცა უკანასკნელ წლებში სულ უფრო მზარდია ბიზნეს საქმიანობის ცალკეული სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის საკანონმდებლო რეგულირების ტენდენციაც.

სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული რეგულაციები აქვს ამ საკითხზე. სოციალური და გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გახსნის სავალდებულო მოთხოვნა  სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება გავრცელდეს ცალკეული სექტორების კომპანიებზე,  გარკვეული ზომის კომპანიებზე, გარკვეული ხასიათის ინფორმაციის გახსნაზე და ა.შ. 

მაგალითად, სათბურის აირების გაფრქვევების შესახებ სავალდებულო ანგარიშგება კანონით არის დაწესებული მსოფლიოს 40 ქვეყანაში

Mandatory Greenhouse Gas (GHG) Reporting

ევროკავშირმა 2014 წელს მიიღო დირექტივა არაფინანსური ანგარიშგების შესახებ (Non-Financial Reporting Directive  (NFRD) 2014/95/EU), რომლის თანახმად გარკვეული ტიპის მსხვილი კომპანიებისათვის (რომელთაც 500-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავთ, მაგ. ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, საჯარო კომპანიებისათვის) სავალდებულო გახდა საჯარო ანგარიშგება გარკვეულ სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე -აღნიშნული მოთხოვნა სავალდებულო გახდა 2018 წლიდან და შეეხო ევროკავშირის 11700 მსხვილ კომპანიას.

2021 წლის აპრილში კი ევროკავშირმა მიიღო მდგრადი განვითარების საკითხებზე კორპორაციული ანგარიშგების დირექტივის ახალი პროექტი (Proposal for a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), რომელიც განავრცობს ანგარიშგების არსებულ მოთხოვნებს და გააფართოებს მათი დაფარვის არეალს. კერძოდ, ახალი დირექტივა გავრცელდება  ყველა მსხვილ და ყველა საჯარო კომპანიაზე. ახალი დირექტივის მიხედვით აგრეთვე შემუშავებული იქნება ანგარიშგების დეტალური სტანდარტი და სავალდებულო გახდება ანგარიშის აუდიტი (გარე შეფასება). გაიგე მეტი > 

მდგრადი განვითარების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ზრდასთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები სულ უფრო მეტ სავალდებულო მოთხოვნებს აწესებენ ანგარიშგებასა და გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. 2018 წლის კვლევის თანახმად, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი სავალდებულო ანგარიშგების ინსტრუმენტი შემუშავდა 60-ზე მეტ ქვეყანაში ( Revealing the full picture: your guide to ESG reporting, LSEG, 2018, p. 34)

მდგრადი განვითარების / CSR ანგარიშგების დადებითი შედეგები კომპანიისათვის

მკაფიო კომუნიკაციას საზოგადოებასთან და რეგულარულ ანგარიშგებას პასუხისმგებელი ბიზნესსაქმიანობის შესახებ პირდაპირი დადებითი შედეგების მოტანა შეუძლია კომპანიისათვის: 

 • უპირველეს ყოვლისა, მდგრადი განვითარების ანგარიში/CSR-ის ანგარიში, არის კომუნიკაციის და რეპუტაციის მართვის ეფექტიანი იარაღი. ანგარიშის მეშვეობით კომპანია აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას თავისი პასუხისმგებელი ქცევის, ფასეულობებისა და პრინციპების შესახებ, განხორციელებული საქმიანობისა და საზოგადოებისათვის მოტანილი სარგებლის შესახებ
 • კომპანიის გახსნილობა და გამჭვირვალობა, ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის წარდგენა მისი ზეგავლენებისა და მიღწეული შედეგების შესახებ ნდობის ჩამოყალიბების საფუძველია  სხვადასხვა მხარეებთან - თანამშრომლებთან, კლიენტებთან, საზოგადოებასთან - ურთიერთობაში
 • მდგრადი განვითარების ანგარიშგება არის გლობალური ტრენდი, შესაბამისად საერთაშორისო ბიზნეს პარტნიორებთან ურთიერთობისას მდგრადი განვითარების ანგარიში კომპანიას ანიჭებს საკონკურენციო უპირატესობას, რადგან ანგარიშგების პრაქტიკა   მიუთითებს კომპანიის კარგ მენეჯმენტზე, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე, რისკების ეფექტურ პრევენციასა და მდგრადობაზე
 • ინვესტორებისათვის მდგრადი განვითარების ანგარიში შეიცავს მნიშვნელოვან და სანდო ინფორმაციას კომპანიის საქმიანობის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტების და კორპორაციული მართვის სტანდარტების შესახებ, რაც გათვალისწინებულია საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისას
 • მდგრადი განვითარების ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემები აგრეთვე არის ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წყარო სხვადასხვა მდგრადობის ინდექსისა და რეიტინგისათვის, რომლებიც კომპანიათა რანჟირებას ახდენენ ESG საკითხების მიხედვით
 • მდგრადი განვითარების ანგარიშგება ასევე მიიჩნევა  მენეჯმენტის ეფექტურ ინსტრუმენტად, რადგან ანგარიშის მომზადების პროცესი საჭიროებს მონაცემების ანალიზს და შედეგების შეფასებას, შესაბამისად, იძლევა სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენის და მენეჯმენტის გაუმჯობესების შესაძლებლობას.

ზემოთჩამოთვლილი ფაქტორები საბოლოოდ ხელს უწყობს კომპანიის გრძელვადიან წარმატებას და მდგრადობას.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მონაცემებით, კომპანიები, რომელთაც სოციალურ და გარემოსდაცვით ანგარიშგების კარგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა აქვთ, უკეთესი ფინანსური შედეგებით გამოირჩევიან (იხ. IFC, The Business case for sustainability

ანგარიშგების ფორმატები და სტანდარტები

არაფინანსური ანგარიშგების, ანუ სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე ანგარიშგების სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ეს ინფორმაცია შეიძლება გამოქვეყნდეს  წლიური ანგარიშის ფარგლებში, დამოუკიდებელი მდგრადი განვითარების ანგარიშის/CSR ანგარიშის სახით (რაც ყველაზე გავრცელებული მიდგომაა), ან ინტეგრირებული ანგარიშის სახით (რომელიც წარმოაჩენს კომპანიის საქმიანობასა და შედეგებს კომპლექსურად  როგორც ფინანსური, ისე არაფინანსური ღირებულების შექმნის ჭრილში).

უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში მსოფლიოში სულ უფრო მზარდია მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტიზებული ფორმატების გამოყენების ტენდენცია. 

არსებობს სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებზე ანგარიშგების მრავალი სხვადასხვა საერთაშორისოდ აღიარებული ფორმატი, რომლებიც სხვადასხვა მიზანს ემსახურება და სხვადასხვა საკითხზე კონცენტრირდება, ასევე განსხვავებულია მათი დაფარვის სფერო. 

საერთაშორისო ანგარიშგების ყველაზე გავრცელებული სტანდარტებია:

 • ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სტანდარტები (Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Standards)
 • ინტეგრირებული ანგარიშგების საერთაშორისო საბჭოს სტანდარტი (International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework)
 • მდგრადი (განვითარების საკითხებზე) ანგარიშგების სტანდარტიზაციის საბჭოს სტანდარტები (Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Standards)
 • კლიმატის ცვლილებაზე ანგარიშგების სტანდარტების საბჭოს (CDSB) ფორმატი (The Climate Disclosure Standards Board (CDSB)’s Reporting Framework)
 • კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ფინანსური ანგარიშგების სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციები (Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) Recommendations)
 • „სათბურის აირების ოქმის კორპორაციული სტანდარტი“ (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)
 • CDP-ის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის გახსნის ფორმატი (CDP's Environmental Disclosure Format)
 • „ბიზნესი სოციალური ზეგავლენისათვის" (B4SI) ფორმატი (The Business for Social Impact (B4SI) Framework)
 • სოციალური და ეთიკური ანგარიშგების ინსტიტუტის AA1000 სტანდარტების სერია (AccountAbility’s AA1000 Series of Standards)
 • „დაინტერესებულ მხარეთა კაპიტალიზმის შეფასება - საერთო საზომი სისტემა და თანმიმდევრული ანგარიშგება მდგრადი ღირებულების შექმნის შესახებ“ („Measuring Stakeholder Capitalism – Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation“)

ზოგჯერ კომპანიები ერთი ანგარიშის ფარგლებში რამდენიმე სხვადასხვა სტანდარტის მოთხოვნების ინტეგრირებას ახდენენ.

გლობალური ანგარიშგების ინიციატივის ანგარიშგების სტანდარტი (GRI Standards)

დღევანდელ დღეს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებული და გავრცელებული სტანდარტია  ანგარიშგების გლობალური ინიციატივის  სტანდარტი (GRI /Global Reporting Initiative Standards), რომლის მიხედვითაც, ყოველწლიურად ასობით კომპანია ამზადებს ანგარიშს.

2021 წელს GRI ბაზაში 34 484 ანგარიშია წარმოდგენილი მსოფლიოს 100 ქვეყნიდან

GRI Database 2021

2020 წლის კვლევის თანახმად, მსოფლიოს მსხვილი და საშუალო კომპანიათა ორი მესამედი და უმსხვილეს 250 კომპანიის სამი მეოთხედი სწორედ  GRI სტანდარტს იყენებს მდგრადი განვითარების ანგარიშგებისათვის.

The time has come - The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020 

GRI  სტანდარტის უპირატესობას და უნივერსალურობას განაპირობებს შემდეგი გარემოებები: ის პასუხობს დაინტერესებულ მხარეთა, ინვესტორთა თუ პარტნიორთა ფართო სპექტრის მოთხოვნებს, მოიცავს ინფორმაციას მდგრადი განვითარების სამივე სფეროს - სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური სფეროების შესახებ, გამოსადეგია ყველა ზომის, ყველა ტიპის, ყველა სფეროს ორგანიზაციისათვის, ასახავს ორგანიზაციის საქმიანობის როგორც დადებით, ისე უარყოფით შედეგებს და ანგარიშში წარმოდგენილი მონაცემების გადამოწმების  და შედარების შესაძლებლობას იძლევა.

ამასთანავე, ბოლო ხანებში სულ უფრო თვალსაჩინოა სტანდარტების ჰარმონიზაციის გლობალური ტრენდი.

დაარსებულია სტანდარტების შემქმნელების მრავალი ერთობლივი ინიციატივა, რომელთა მიზანია სტანდარტების ჰარმონიზაცია და  შესაბამისობაში მოყვანა, რათა ერთი ანგარიშის ფარგლებში შესაძლებელი იყოს რამდენიმე სტანდარტის მოთხოვნათა დაკმაყოფილება, მაგ.:

 • 2013 წელს დაიწყო GRI-ის და IIRC-ის თანამშრომლობა, რომლის მიზანია კომპანიებს გაუადვილონ ერთი ანგარიშის ფარგლებში ამ ორივე სტანდარტს უპასუხონ. გაიგე მეტი >
 • 2017 წელს დაარსდა გლობალური შეთანხმებისა და GRI-ს ერთობლივი პლატფორმა Action platfrom – business reporting on SDGs. გაიგე მეტი >
 • 2020-ში დაიწყო GRI-ისა და SASB-ს თანამშრომლობა, რომლის შედეგად მომზადდა სახელმძღვანელო: A Practical Guide to Sustainability Reporting Using GRI and SASB Standards. გაიგე მეტი >
 • 2020 წელს 5 წამყვანი გლობალური ინიციატივა ანგარიშგების სფეროში: GRI, CDP, CDSB, IIRC and SASB გაერთიანდა და გამოაქვეყნა გაზიარებული ხედვა ყოვლისმომცველი კორპორაციული ანგარიშგების შესახებ. მათ თანამშრომლობა დაიწყეს ამ მიზნის მისაღწევად. გაიგე მეტი> 

ანგარიშის გარე შეფასება / გადამოწმება

ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია საკუთარი სოციალური და გარემოსდაცვითი საქმიანობების შესახებ შეიძლება არ იყოს ბოლომდე სანდო საზოგადოებისათვის. ამიტომ ხშირად კომპანიები ატარებენ  საკუთარი ანგარიშების გარე შეფასებას /აუდიტს (External Assurance /Verification /conformity assessment).

მდგრადი განვითარების ანგარიშის გარე შეფასება ნიშნავს დამოუკიდებელი მესამე მხარის მიერ ანგარიშის გადამოწმებას და დადასტურებას, რომ კომპანიის მიერ ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია - როგორც რაოდენობრივი მონაცემები, ისე ორგანიზაციული პროცესებისა და პროცედურების აღწერა - არის ზუსტი, სანდო და შეეფერება რეალობას. ამგვარი შეფასება ამოწმებს, რამდენად სრული და უტყუარია ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია და არა ის, თუ რამდენად კარგი და შედეგიანი იყო კომპანიის სოციალური და გარემოსდაცვითი საქმიანობები.

გარე შეფასება არ არის მდგრადი განვითარების ანგარიშგების სავალდებულო ელემენტი, თუმცა ის ზრდის ანგარიშის სანდოობას დაინტერესებული მხარეებისათვის. ამიტომ, კომპანიათა უმრავლესობა ამჯობინებს ამგვარი შეფასება ჩაატაროს.

სულ უფრო მზარდია გარე შეფასების მოთხოვნა ინვესტორთა მხრიდანაც. 2019 წლის კვლევის თანახმად, გამოკითხულ ინვესტორთა 97% ამბობდა, რომ მდგრადი განვითარების ანგარიშს უნდა ჩაუტარდეს გარე შეფასება/აუდიტი, ხოლო 67%-ის თანახმად ეს აუდიტი ისეთივე დეტალური და საფუძვლიანი უნდა იყოს, როგორც ფინანსური აუდიტი.

More than values: The value-based sustainability reporting that investors want, By Sara Bernow, Jonathan Godsall, Bryce Klempner, and Charlotte Merten, August 7, 2019

2020 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, მესამე მხარის მიერ ანგარიშის გარე შეფასების ჩატარება გლობალური ტრენდია - მსოფლიოს მსხვილი და საშუალო კომპანიების 51% და უმსხვილესი კომპანიების 71% საკუთარი ანგარიშების გარე შეფასებას ატარებს

The time has come - The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020

შეფასების შედეგად შემუშავდება ფორმალური ანგარიში/დასკვნა, რომელიც, როგორც წესი, ერთვის მდგრადი განვითარების ანგარიშს.

ანგარიშის გარე შეფასებას, ჩვეულებრივ, ატარებენ დამოუკიდებელი საკონსულტაციო/აუდიტორული კომპანიები, რომელთაც ამისათვის საჭირო ექსპერტიზა გააჩნიათ. მნიშვნელოვანია, რომ შეფასება ჩაატაროს კომპანიისაგან დამოუკიდებელმა მესამე მხარემ. ეს განაპირობებს შეფასების დასკვნის სანდოობას საზოგადოებისათვის.

არსებობს ანგარიშის გარე შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც ერთიან, უნიფიცირებულ პრინციპებსა და პროცედურებს აწვდის სააუდიტო ორგანიზაციებს, მაგ.: AA1000AS და ISAE 3000. არ არის სავალდებულო, რომ ანგარიშის გარე შეფასება ამ სტანდარტებს ეფუძნებოდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ შეფასების დასკვნაში აღწერილი იყოს შეფასების პროცესის მეთოდოლოგია და დაფარვა.