კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

შერჩეულია

ზოგადი სტანდარტები

Caux Roundtable (CRT) Principles for Responsible Business
კოს მრგვალი მაგიდის პრინციპები პასუხისმგებელი ბიზნესისთვის

„კოს მრგვალი მაგიდის პრინციპები პასუხისმგებელი ბიზნესისთვის“ შეიმუშავა ორგანიზაციამ „კოს მრგვალი მაგიდა ეთიკური კაპიტალიზმისათვის“ 1994 წელს, ფართომასშტაბიანი თანამონაწილეობ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO26000 (ISO CSR Standard)
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტი ISO 26000

ISO 26000 სახელმძღვანელო სტანდარტი – ეს არის ნებაყოფლობითი სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს და ავსებს სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში უკვე არსებულ ძირითად საერთაშორისო ინსტრუმენტებს, კარგა... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) სახელმძღვანელო მითითებები მრავალეროვანი საწარმოებისათვის

1976 წელს ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ შეიმუშავა „საერთაშორისო ინვესტიციებისა და მრავალეროვანი საწარმოების დეკლარაცია“, რომლის მიზანი იყო OECD-ის წევრ ქვეყნე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Global Compact
გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპები

გაეროს „გლობალური შეთანხმება“ არის ნებაყოფლობითი ინიციატივა, რომელიც  2000 წელს დაფუძნდა. „გლობალური შეთანხმება“ მიჩნეულია კორპორაციული მდგრადობისა და პასუხისმგებლობის ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Extractive Industries Transparency Initiative's (EITI) Global standard for the good governance of oil, gas and mineral resources
მომპოვებელი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) კარგი მმართველობის გლობალური სტანდარტი გაზის, ნავთობის და მინერალური რესურსების მოპოვების ინდუსტრიაში

მომპოვებელი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) სტანდარტი არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ხელს უწყობს ღია და ანგარიშვალდებული მენეჯმენტის სისტემების დანერგვას  ნავთობის, გაზისა ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Principles for responsible banking
გაეროს პრინციპები პასუხისმგებელი საბანკო საქმიანობისთვის

გაეროს პრინციპები პასუხისმგებელი საბანკო საქმიანობისთვის წარმოადგენს მდგრადი და პასუხისმგებელი საბანკო სისტემის ჩარჩოდოკუმენტს  და საშუალებას აძლევს ამ სექტორის კომპანიებს წარმოაჩინონ თავიანთი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Principles for Sustainable Insurance (PSI)
გაეროს პრინციპები მდგრადი და პასუხისმგებელი სადაზღვევო საქმიანობისთვის

გაეროს 2012 წლის მდგრადი განვითარების კონფერენციაზე (“Rio+20”) ხელი მოეწერა „მდგრადი და პასუხისმგებელი სადაზღვევო საქმიანობის პრინციპებს“. „პრინციპები“ შეიმუშავა... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო