კორპორაციული პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტები

ამ გვერდზე ნახავთ კორპორაციული პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების საკითხების მარეგულირებელ ძირითად სტანდარტებს

გაფილტვრა

Caux Roundtable (CRT) Principles for Responsible Business
კოს მრგვალი მაგიდის პრინციპები პასუხისმგებელი ბიზნესისთვის

„კოს მრგვალი მაგიდის პრინციპები პასუხისმგებელი ბიზნესისთვის“ შეიმუშავა ორგანიზაციამ „კოს მრგვალი მაგიდა ეთიკური კაპიტალიზმისათვის“ 1994 წელს, ფართომასშტაბიანი თანამონაწილეობ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO26000 (ISO CSR Standard)
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტი ISO 26000

ISO 26000 სახელმძღვანელო სტანდარტი – ეს არის ნებაყოფლობითი სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს და ავსებს სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში უკვე არსებულ ძირითად საერთაშორისო ინსტრუმენტებს, კარგა... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

OECD Guidelines for Multinational Enterprises
ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) სახელმძღვანელო მითითებები მრავალეროვანი საწარმოებისათვის

1976 წელს ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ შეიმუშავა „საერთაშორისო ინვესტიციებისა და მრავალეროვანი საწარმოების დეკლარაცია“, რომლის მიზანი იყო OECD-ის წევრ ქვეყნე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Global Compact
გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპები

გაეროს „გლობალური შეთანხმება“ არის ნებაყოფლობითი ინიციატივა, რომელიც  2000 წელს დაფუძნდა. „გლობალური შეთანხმება“ მიჩნეულია კორპორაციული მდგრადობისა და პასუხისმგებლობის ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Extractive Industries Transparency Initiative's (EITI) Global standard for the good governance of oil, gas and mineral resources
მომპოვებელი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) კარგი მმართველობის გლობალური სტანდარტი გაზის, ნავთობის და მინერალური რესურსების მოპოვების ინდუსტრიაში

მომპოვებელი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) სტანდარტი არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ხელს უწყობს ღია და ანგარიშვალდებული მენეჯმენტის სისტემების დანერგვას  ნავთობის, გაზისა ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Principles for responsible banking
გაეროს პრინციპები პასუხისმგებელი საბანკო საქმიანობისთვის

გაეროს პრინციპები პასუხისმგებელი საბანკო საქმიანობისთვის წარმოადგენს მდგრადი და პასუხისმგებელი საბანკო სისტემის ჩარჩოდოკუმენტს  და საშუალებას აძლევს ამ სექტორის კომპანიებს წარმოაჩინონ თავიანთი... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Principles for Sustainable Insurance (PSI)
გაეროს პრინციპები მდგრადი და პასუხისმგებელი სადაზღვევო საქმიანობისთვის

გაეროს 2012 წლის მდგრადი განვითარების კონფერენციაზე (“Rio+20”) ხელი მოეწერა „მდგრადი და პასუხისმგებელი სადაზღვევო საქმიანობის პრინციპებს“. „პრინციპები“ შეიმუშავა... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Universal Declaration of Human Rights (UNHR)
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

„ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“ მიჩნეულია ყველაზე მასშტაბურ „ღირებულებათა განაცხადად“ კაცობრიობის ისტორიაში. იგი ამტკიცებს, რომ არსებობს გარკვეული უფლებები, რომლე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

UN Guiding Principles on Business and Human Rights
გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ

„გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ“ შეიცავს სახელმძღვანელო მითითებებს და რეკომენდაციებს კომპანიებისთვის, თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან, მართონ და... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

The Voluntary Principles on Security and Human Rights
ნებაყოფლობითი პრინციპები უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებზე

„ნებაყოფლობითი პრინციპები უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებზე“ შემუშავდა 2000 წელს გამართული კონსულტაციების შედეგად, დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ის მთავრობების, საერთაშორისო არასამთავრობო ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Vienna Declaration and Programme of Action
ვენის დეკლარაცია და სამოქმედო გეგმა

1993 წელს ვენის „მსოფლიო კონფერენციაზე ადამიანის უფლებათა შესახებ“ 171 სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა მიიღო ე.წ. ვენის დეკლარაცია და სამოქმედო პროგრამა. დეკლარაციის მიზანი იყო მსოფლიოში ადამ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Amnesty International's Human Rights Principles for Companies
Amnesty International-ის ადამიანის უფლებების პრინციპები კომპანიებისთვის

„ადამიანის უფლებების პრინციპები კომპანიებისთვის“ არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც მოითხოვს კომპანიებისგან ადამიანის უფლებებისა და გარკვეული შრომითი სტანდარტების დაცვას იმ ქვეყნებში,... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration)
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) სამმხრივი დეკლარაცია მრავალეროვანი კომპანიების საქმიანობის პრინციპებისა და სოციალური პოლიტიკის შესახებ

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ შემუშავებული „სამმხრივი დეკლარაცია მრავალეროვანი კომპანიების საქმიანობის პრინციპებისა და სოციალური პოლიტიკის შესახებ“ მიიღეს 1977 წელს, შემდე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Fair Labour Association (FLO) workplace code of conduct
„სამართლიანი შრომის ასოციაციის“ სამუშაო ადგილზე ქცევის კოდექსი

„სამართლიანი შრომის ასოციაციის“ წევრი კომპანიები ვალდებულებას იღებენ შეასრულონ სამართლიანი შრომისა და პასუხისმგებელი წარმოება-მოპოვების 10 პრინციპი და უზრუნველყონ FLA-ის სამუშაო ადგილზე... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

Ethical trading Initiative's (ETI) Base Code
ეთიკური ვაჭრობის ინიციატივის საბაზისო კოდექსი

„ეთიკური ვაჭრობის ინიციატივის საბაზისო კოდექსი“ არის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ინსტრუმენტი შრომითი საქმიანობის სფეროში და ეფუძნება ILO-ის კონვენციებს. ამ კოდექსს იყენებენ როგორც ეთ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დეკლარაცია „შრომით საქმიანობაში ძირითადი პრინციპებისა და უფლებების შესახებ“

დეკლარაცია 1998 წელს მიიღეს „შრომის საერთაშორისო კონფერენციაზე“ (ხოლო დანართი გადაიხედა 2010 წელს). დეკლარაცია, ძირითადად, ქვეყანათა მთავრობებისათვის არის განკუთვნილი, თუმცა მასში ასახუ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

SA 8000 (Social Accountability 8000)
შრომითი საქმიანობისა და სოციალური ანგარიშგების სტანდარტი SA 8000

SA8000  სტანდარტი – ეს არის საერთაშორისო სერტიფიცირებადი სტანდარტი შრომითი საქმიანობის სფეროში. ის შეიმუშავა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Social Accountability International (SAI). სტანდარტ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO 45001 Occupational health and Safety
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტი ISO 45001

ISO 45001 სტანდარტი – ეს არის სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების  სერტიფიცირებადი სტანდარტი, რომელიც 2108 წელს გამოქვეყნდა.

ეს ახალი სტანდარტი ეფუძნება  OHSAS 180... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ILO–OSH 2001 Guidelines on occupational safety and health management systems
„შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის“ სახელმძღვანელო მითითებები სამუშაო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის შესახებ ILO–OSH 2001

„სახელმძღვანელო მითითებები სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის შესახებ“ (ILO-OSH 2001) – ეს არის ნებაყოფლობითი სახელმძღვანელო მითითებები ჯანმრთელობისა და უსაფრთხ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო

ISO 14000 Family Environmental Management
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტების სერია ISO 14000

ISO 14000 არის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის  საერთაშორისო სტანდარტების სერია, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემას და მის  თანმხლებ აუდიტის პროგრამას. მისი მიზანია დაეხმაროს ... გააგრძელე კითხვა

იხილეთ წყარო